Zasady przyznawania nagrody specjalnej

Do pobrania:

Aneks nr 1 do Zasad przyznawania nagrody specjalnej w kategorii "najlepszy praCCodawca" w ramach konkursie Złota Słuchawka

Zasady przyznawania nagrody specjalnej w kategorii "Najlepszy praCCodawca" w ramach konkursu Złota Słuchawka 2019

 


Zasady przyznawania nagrody specjalnej w kategorii „Najlepszy praCCodawca” w ramach w konkursu Złota Słuchawka 2019 (dalej: Zasady)

1. CEL

1.1. Organizator konkursu pn. „Złota Słuchawka 2019” postanawia zorganizować dodatkową akcję, mającą na celu przyznanie nagrody specjalnej w kategorii „Najlepszy praCCodawca” w ramach uczestnictwa w ww. konkursie, będącej wyróżnieniem dla organizacji, które spełniają i wdrażają najwyższe standardy zatrudniania pracowników w strukturach contact center (dalej: Konkurs Specjalny).

1.2 Zdobywcą nagrody specjalnej może zostać organizacja, której działalność w tym obszarze może stanowić wzorcowy model działania dla innych organizacji na rynku.

2. UCZESTNICY KONKURSU SPECJALNEGO I ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

2.1 Przebieg Konkursu Specjalnego, w tym zwłaszcza sposób przystąpienia do niego, sposób oceny oraz wyboru zwycięzców podlegają warunkom określonym w Regulaminie konkursu Złota Słuchawka 2019 oraz wszystkich jego załącznikach (“Regulamin”) z uwzględnieniem zmian i uszczegółowień zawartych w niniejszym dokumencie.

2.2 W ramach Konkursu Specjalnego ocenione zostaną zgłoszenia od organizacji, które w okresie wskazanym w punkcie 4.1. Regulaminu prowadziły w sposób systemowy działania związane z zatrudnianiem, zarządzaniem, utrzymaniem pracowników jednostek cc, których celem było zarówno uzyskanie założonych celów biznesowych organizacji, jak również wysokiego poziomu zadowolenia pracowników. Uczestnikami Konkursu Specjalnego mogą być podmioty, które przystąpiły do udziału w konkursie pn. „Złota Słuchawka 2019” w charakterze Zgłaszającego, w tym:

2.2.1 organizacje prowadzące swoje contact center wewnętrzne – zgłoszeniu i ocenie podlega całość działań podejmowanych przez organizację, np. w ramach wszystkich lokalizacji operacyjnych;

2.2.2. firmy prowadzące usługową działalność contact center – zgłoszeniu i ocenie podlega całość działań podejmowanych przez organizację, np. w ramach wszystkich lokalizacji operacyjnych i projektów; uwaga: ocenie nie podlegają elementy poszczególnych projektów realizowanych rzecz klientów zlecających, chyba że stanowią one element działań ogólnych;

2.2.3 organizacje zarządzające zespołami konsultantów, którzy realizują działania w ramach zasobów cc wynajętych od firmy outsourcingowej – zgłoszeniu i ocenie podlegają działania realizowane w ramach wydzielonego projektu.

2.3 Ocenie podlegać będą zgłoszenia w dwóch kategoriach:

2.3.1 nagroda specjalna Najlepszy praCCodawca – małe contact center, tj. działania prowadzone w jednostkach contact center posiadających nie więcej niż 100 stanowisk (średniomiesięcznie w okresie wskazanym w punkcie 4.1. Regulaminu);

2.3.2 nagroda specjalna Najlepszy praCCodawca -duże contact center, tj. działania prowadzone w jednostkach contact center posiadających 101 lub więcej stanowisk (średniomiesięcznie w okresie wskazanym w punkcie 4.1. Regulaminu).

2.4 Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkurs Specjalnego rozpoczyna się w dniu 4 marca 2019 r. i kończy w dniu 29 marca 2019 r.

2.5 Opłata za zgłoszenie do Konkursu Specjalnego wynosi 1 299,00 zł (tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) + 23% VAT za każde zgłoszenie.

2.6 Zgłaszający zainteresowani udziałem w Konkursie Specjalnym powinni:

2.6.1 Pobrać ze Strony Internetowej Konkursu (zakładka „WEŹ UDZIAŁ”) i wypełnić odpowiedni dla danej kategorii konkursowej opis zgłoszenia oraz szablon prezentacji.

2.6.2 Dokonać rejestracji w Konkursie Specjalnym poprzez formularz zgłoszeniowy (dalej: Formularz) na Stronie Internetowej Konkursu w zakładce „WEŹ UDZIAŁ”. Poprawne zgłoszenie musi obejmować:

2.6.2.1 dane Zgłaszającego;

2.6.2.2 dane Przedstawiciela Zgłaszającego;

2.6.2.3 skan oświadczenia Przedstawiciela Zgłaszającego (przedstawiciela), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu;

2.6.2.4 określenie kategorii konkursowej, do której zgłoszenie jest dokonywane;

2.6.2.5 załączony opis zgłoszenia zgodnie z szablonem dla tej kategorii;

2.6.2.6 załączoną prezentację pracodawcy zgodnie z szablonem dla tej kategorii;

3. PRZEBIEG KONKURSU SPECJALNEGO

3.1 W ramach Konkursu Specjalnego oceniane są elementy systemowych działań w zakresie zatrudniania, zarządzania i utrzymania pracowników jednostek contact center
w następujących obszarach (procentowy udział poszczególnych kryteriów w ostatecznej ocenie merytorycznej):

3.1.1 środowisko i warunki pracy – 25%

3.1.2 model zatrudniania i wynagradzania – 20%

3.1.3 model szkoleń i rozwoju – 25%

3.1.4 model uprawnień i komunikacji wewnętrznej – 20%

3.1.5 wpływ na otoczenie – 10%.

3.2 Ocena merytoryczna w II etapie (indywidualna ocena merytoryczna zgłoszenia) zostanie dokonana przez Jury w oparciu o powyższe kryteria. W wyniku oceny merytorycznej w tym etapie stworzony zostanie ranking zgłoszeń. Trzy najwyżej ocenione zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do etapu III.

3.3 Ocena merytoryczna w III etapie (ocena merytoryczna i wybór zwycięzców) zostanie dokonana przez Organizatora według następujących zasad:

3.3.1 Jury przeprowadzi obrady, w trakcie których przedstawiciele Zgłaszającego dokonają prezentacji przekazanego do Konkursu Specjalnego zgłoszenia oraz udzielą odpowiedzi na pytania Jury dotyczące zgłoszenia. Prezentacji zgłoszenia w tym zakresie dokonać powinien przedstawiciel contact center wskazany przez Zgłaszającego;

3.3.2 dodatkowo w trakcie obrad Jury, Przedstawiciele Zgłaszającego dokonają prezentacji opinii na temat Zgłaszającego jako pracodawcy, która zostanie przeprowadzona przez przedstawicieli zespołu konsultantów Zgłaszającego. Zespół prezentujący opinię konsultantów musi liczyć od 3 do 8 osób;

3.3.3 Prezentacja zgłoszenia będzie trwać do 60 minut, w tym:

3.3.3.1 20 minut prezentacja zgłoszenia przez przedstawiciela contact center wskazanego przez Zgłaszającego;

3.3.3.2 10 minut pytań Jury;

3.3.3.3 20 minut prezentacja opinii konsultantów na temat Zgłaszającego jako pracodawcy;

3.3.3.4 10 minut pytań od Jury;

3.4 Uczestnicy Konkursu Specjalnego (Zgłaszający), których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do III etapu Konkursu otrzymają tytuł “Nominowany do nagrody specjalnej Najlepszy praCCodawca w konkursie Złota Słuchawka 2019” z oznaczeniem kategorii.

3.5 Zwycięzcy Konkursu Specjalnego otrzymają tytuł “Zdobywca nagrody specjalnej Najlepszy praCCodawca w konkursie Złota Słuchawka 2019” z oznaczeniem kategorii.

3.6 W zakresie nieuregulowanym w Zasadach stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu Konkursu Telemarketer Roku 2019. Pojęciom pisanym wielką literą a niezdefiniowanym w Zasadach należy nadawać znaczenie, jakie zostało nadane im w  regulaminie Konkursu Telemarketer Roku 2019.