Warunki udziału

Zgłoszenia do nagrody specjalnej w kategorii "Najlepszy praCCodawca" (dalej: Konkurs Specjalny)  

Termin przyjmowania zgłoszeń PRZEDŁUŻONY do 4 KWIETNIA 2019!

Zgłoszeń do Konkursu Specjalnego może dokonać:

 • organizacja prowadząca swoje contact center wewnętrznie – zgłoszeniu podlega całość działań podejmowanych poprzez organizację, np. w ramach wszystkich lokalizacji operacyjnych;
 • firma prowadząca usługową działalność contact center – zgłoszeniu podlega całość działań podejmowanych przez organizację, np.  w ramach wszystkich lokalizacji operacyjnych i projektów (uwaga: ocenie nie podlegają elementy poszczególnych projektów realizowanych na rzecz klientów zlecających, chyba, że stanowią one element działań ogólnych);
 • organizacja zarządzająca zespołami konsultantów, która realizuje działania w ramach zasobów cc wynajętych od firm outsourcingowych;

która w okresie od 17 kwietnia 2018 roku do 28 lutego 2019 roku prowadziły w sposób systemowy działania związane z zatrudnianiem, zarządzeniem, utrzymaniem pracowników jednostek cc, których celem było zarówno uzyskanie założonych celów biznesowych organizacji, jak również wysokiego poziomu zadowolenia pracowników.

Do konkursu mogą zgłaszać się:

 • małe contact center tj. działania prowadzone w jednostkach contact center posiadających nie więcej niż 100 stanowisk;
 • duże contact center tj. działania prowadzone w jednostkach contact center posiadających 101 stanowisk lub więcej;

Termin przyjmowania zgłoszeń PRZEDŁUŻONY do 4 KWIETNIA 2019!

Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie zlotasluchawka.pl w zakładce "Weź udział"


Aby wziąć udział w Konkursie Specjalnym należy:

 1. Pobrać ze strony internetowej Konkursu (zakładka "WEŹ UDZIAŁ") i wypełnić odpowiedni dla nagrody specjalnej opis zgłoszenia oraz szablon prezentacji.
 2. Dokonać rejestracji w Konkursie Specjalnym poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w zakładce "WEŹ UDZIAŁ"  Wypełnienie formularza zgłoszeniowego obejmuje:
 • dane Zgłaszającego;
 • dane osoby Przedstawiciela Zgłaszającego;
 • skan oświadczenia Przedstawiciela Zgłaszającego (przedstawiciela), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu;
 • określenie kategorii konkursowej, do której zgłoszenie jest dokonywane;
 • załączony opis zgłoszenia zgodnie z szablonem dla nagrody specjalnej;
 • załączoną prezentację pracodawcy zgodnie z szablonem dla nagrody specjalnej;

OPŁATA

Opłata za każde zgłoszenie do Konkursu Specjalnego wynosi 1 299 zł +23% VAT

Firma zgłaszająca powinna dokonać opłaty za udział w Konkursie na podstawie wystawionej faktury, w terminie nie późniejszym niż 5 kwietnia 2019.