Warunki uczestnictwa

 Zgłoszeń do Konkursu może dokonać podmiot gospodarczy:

 • świadczący usługi z zakresu call/contact center (usługowe cc),

 • posiadający wewnętrzne call/contact center,

 • lub inny,

który w okresie od 17 kwietnia 2018 roku do 28 lutego 2019 roku na zlecenie osób trzecich lub na potrzeby własne prowadził działania w ramach jednostek organizacyjnych typu call/contact center, w szczególności projekty związane z prowadzeniem masowej komunikacji z klientami poprzez zdalne kanały komunikacji.


Do Konkursu mogą być zgłaszane Projekty cc, a także Uczestnicy (tj. liniowi managerowie cc i zespoły) w następujących kategoriach:

 • Doskonała komunikacja z klientami – projekty z zakresu bezpośredniej komunikacji z klientami (marketingowej lub obsługowej; b2c lub b2b), przy realizacji których jako główny kanał komunikacji używany jest telefon lub inny kanał zdalnej komunikacji (np. e-mail, chat, wideorozmowa, itp.);
 • Wewnętrzne doskonalenie organizacji cc – projekty wewnętrzne związane z optymalizacją i doskonaleniem sposobu działania call/contact center, których celem jest poprawa realizowanych procesów w zakresie skuteczności, efektywności i/lub jakości (projekty racjonalizatorskie, w szczególności związane np. ze zmniejszeniem rotacji, poprawą motywacji, lub zwiększeniem satysfakcji i zaangażowania konsultantów, optymalizacją kosztów funkcjonowania, zmianą systemów motywacyjnych, optymalizacją innych wewnętrznych procesów biznesowych, itp.);
 • Razem – projekty w wykorzystaniem outsourcing cc – projekty polegające na współpracy między usługowym call/contact center a klientem zlecającym usługi, które w istotny sposób wpływają na osiągnięcie szczególnie korzystnych efektów tych projektów;
 • Najlepszy Team Leader Contact Center – manager liniowy w jednostkach call/contact center odpowiedzialny za zarządzanie zespołem, grupą konsultantów lub manager odpowiedzialny za zarządzanie zespołem specjalistów realizujących zadania wspierające w jednostkach call/contact center;
 • NOWA KATEGORIA: Najlepszy Zespół konsultantów Contact Center –  zespół konsultantów realizujących działania obsługowe klienta jednostek call/contact center.
 • NOWA KATEGORIA: Najlepszy Zespół wspierający Contact Center –  zespół konsultantów lub specjalistów realizujących zadania wspierające w jednostkach call/contact center.

Firma może zgłosić do Konkursu kilka projektów w tej samej kategorii.


Zgłoszenia przyjmowane będą:

I tura: od 4 marca do 22 marca 2019 roku

II tura: od 25 marca do 29 marca 2019 roku
Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie zlotasluchawka.pl w zakładce Weź udział


Aby wziąć udział w Konkursie należy:

 1. Pobrać i wypełnić odpowiedni dla danej kategorii konkursowej opis zgłoszenia.
 2. Pobrać i wypełnić odpowiednio dla danej kategorii konkursowej szablon prezentacji:
 3. Dokonać rejestracji w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w zakładce Weź udział. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego obejmuje:
 • dane Zgłaszającego;
 • dane osoby reprezentującej Zgłaszającego;
 • odpowiednio dane zgłaszanego Uczestnika (manager liniowy) lub przedstawiciela zespołu Uczestników;
 • skan oświadczenia osoby reprezentującej Zgłaszającego (przedstawiciela), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu;
 • określenie kategorii konkursowej, do której zgłoszenie jest dokonywane;
 • załączony opis zgłoszenia zgodnie z szablonem dla danej kategorii;
 • załączoną prezentację Projektu cc lub Uczestnika zgodnie z szablonem dla danej kategorii;

Opłata

Opłata za każdy projekt zgłoszony do konkursu Złota Słuchawka wynosi:

 • w I turze (od 4 marca do 22 marca 2019 roku) 799 zł + 23% VAT,
 • w II turze (od 25 marca do 29 marca 2019 roku) 999 zł + 23% VAT.

Firma zgłaszająca powinna dokonać opłaty za udział w Konkursie na podstawie wystawionej faktury, w terminie nie późniejszym niż 5 kwietnia 2019.


Zaproszenia na Galę

Każda firma zgłaszająca swój Projekt cc lub Uczestnika do konkursu Złota Słuchawka otrzymuje jedno bezpłatne zaproszenia na Galę wręczenia nagród, a każda firma nominowana do nagrody w danej kategorii może zaprosić do udziału w Gali dodatkowo dwie osoby.