Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia do Konkursu 

Uczestnikami Konkursu mogą być:

 • usługowe call/contact center,

 • firmy posiadające wewnętrzne call/contact center,

 • inne podmioty gospodarcze,

które w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 10 marca 2017 roku na zlecenie osób trzecich lub na potrzeby własne prowadziły działania w ramach jednostek organizacyjnych typu call/contact center.

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty w następujących kategoriach:

 • Komunikacja z klientem – projekty cc – projekty z zakresu bezpośredniej komunikacji marketingowej z klientami końcowymi, przy realizacji których jako główny kanał komunikacji używany jest telefon, a opcjonalnie także inne zdalne kanały komunikacji bezpośredniej (e-mail, chat, bezpośrednia komunikacja z użytkownikami w ramach social media, wideo). Projekty mogą mieć charakter telemarketingowych kampanii wychodzących, kampanii obsługiwanych w ruchu przychodzącym, a także projektów łączących oba kierunki kontaktu.
 • Doskonalenie organizacji – wewnętrzne projekty cc – projekty wewnętrzne związane z optymalizacją i doskonaleniem sposobu działania call/contact center, których celem jest poprawa realizowanych procesów w zakresie skuteczności, efektywności i/lub jakości (projekty racjonalizatorskie, w szczególności związane np. ze zmniejszeniem rotacji, poprawą motywacji, lub zwiększeniem satysfakcji i zaangażowania konsultantów, optymalizacją kosztów funkcjonowania, zmianą systemów motywacyjnych, itp.).
 • Razem – Projekty w wykorzystaniem outsourcing cc – projekty polegające na współpracy między usługowym call/contact center a klientam zlecającym usługi, które w istotny sposób wpływają na osiągnięcie szczególnie korzystnych efektów tych projektów.

Firma może zgłosić do Konkursu kilka projektów w tej samej kategorii.

Zgłoszenia przyjmowane są od 13 do 30 marca 2017, na stronie zlotasluchawka.pl w zakładce Weź udział. 

Aby wziąć udział w konkursie Złota słuchawka należy:

 1. Pobrać szablon prezentacji:
 1. Wypełnić szablon prezentacji.
 2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie zlotasluchawka.pl w zakładce Weź udział. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego obejmuje:
 • dane Firmy Zgłaszającej (nazwa podmiotu, adres, NIP);
 • dane osoby reprezentującej Firmę Zgłaszającą (imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon);
 • wybór kategorii konkursowej;
 • załączenie skanu Oświadczenia Przedstawiciela Zgłaszającego – pobierz
 • załączenie wypełnionego szablonu prezentacji, odpowiedniego dla wybranej kategorii. 

Opłata

Opłata za każdy projekt zgłoszony do konkursu Złota Słuchawka wynosi 299 zł + 23% VAT.

Firma zgłaszająca powinna dokonać opłaty za udział w Konkursie na podstawie wystawionej faktury, w terminie nie późniejszym niż 4 kwietnia 2017.


Zaproszenia na Galę 

Każda firma, zgłszająca swój projekt do konkursu Złota Słuchawka otrzymuje dwa bezpłatne zaproszenia na Galę wręczenia nagród.