Warunki uczestnictwa

 Zgłoszeń do Konkursu może dokonać podmiot gospodarczy:

 • świadczący usługi z zakresu contact center (usługowe cc),

 • posiadający wewnętrzne contact center,

 • lub inny,

który w okresie od 1 marca 2021 roku do 29 lutego 2021 roku na zlecenie osób trzecich prowadził działania w ramach jednostek organizacyjnych typu call/contact center, w szczególności projekty związane z prowadzeniem masowej komunikacji z klientami poprzez zdalne kanały komunikacji.


Do Konkursu mogą być zgłaszane Projekty cc, a także Uczestnicy (tj. liniowi managerowie cc i zespoły) w następujących kategoriach:

W konkursie wybierani są zwycięzcy w następujących kategoriach:

🔸Najlepszy zespół konsultantów cc – zespół konsultantów realizujących działania obsługi i komunikacji z klientami w jednostkach contact center

🔸Najlepszy zespół wspierający działalność cc – zespół specjalistów i/lub konsultantów realizujących działania wspierające w jednostkach contact center; z wyłączeniem zespołów wspierających obszar monitoringu i doskonalenia jakości

🔸Najlepszy zespół wspierający obszar doskonalenia jakości cc – zespół specjalistów i/lub konsultantów realizujących działania w ramach procesów monitoringu i doskonalenia jakości w jednostkach contact center

🔸Najlepszy Team Menedżer cc – manager liniowy w jednostkach contact center odpowiedzialny za zarządzanie zespołem, grupą konsultantów lub manager odpowiedzialny za zarządzanie zespołem specjalistów realizujących zadania wspierające w jednostkach contact center

🔸Technologia wspierająca działalność cc – projekt, w ramach którego w nowatorski sposób wykorzystane zostały tradycyjne technologie contact center lub w efektywny sposób wdrożone zostały technologie innowacyjne – w szczególności technologie oparte na sztucznej inteligencji i/lub technologie automatyzujące procesy; zastosowanie technologii powinno mieć na celu podniesienie jakości i/lub efektywności procesów zdalnej komunikacji z klientami (np. obsługi klienta, sprzedaży, windykacji), rekrutacji, szkoleń i/lub innych procesów biznesowych i zarządczych w jednostkach contact center

🔸Wewnętrzne doskonalenie organizacji cc – projekt wewnętrzny związany z optymalizacją i doskonaleniem sposobu działania jednostki contact center, którego celem jest poprawa realizowanych procesów w zakresie skuteczności, efektywności i/lub jakości działania

🔸Doskonała komunikacja z klientami – projekt z zakresu bezpośredniej komunikacji z klientami, przy realizacji których jako główny kanał komunikacji używany jest telefon lub inny kanał zdalnej komunikacji (np. e-mail, chat, wideorozmowa, itp.)

🔸Razem – projekty z wykorzystanie outsourcing cc – projekt polegający na współpracy między usługowym contact center a klientem zlecającym usługi, który w istotny sposób wpływa na osiągnięcie szczególnie korzystnych efektów działania

 

Oraz przyznawane zostaną Nagrody Specjalne:

 

🔸Najlepszy praCCodawca – model działania w obszarze zatrudniania i zarządzania doświadczeniami pracowników w jednostkach contact center

🔸Najlepszy program wspierający wizerunek pracy w cc – projekt obejmujący działania wspierające pozytywny wizerunek pracy w jednostkach contact center, skierowane do obecnych i/lub potencjalnych pracowników tych jednostek

🔸Najlepsza obsługa klienta w e-commerce – projekt z zakresu zdalnej obsługi i komunikacji z klientami sklepu internetowego lub  sprzedaży internetowej

🔸Zarządzanie kryzysem i zmianą w cc w czasie pandemii – działania podjęte przez kierownictwo jednostki contact center po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 w zakresie utrzymania ciągłości działania jednostki oraz profesjonalnego zarządzania doświadczeniami pracowników w tym okresie

 

Firma może zgłosić do Konkursu kilka projektów w tej samej kategorii.

 

 


Zgłoszenia przyjmowane będą:

I tura: 25 stycznia – 5 marca 2021

II tura: 8 marca – 12 marca 2021

Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie zlotasluchawka.pl w zakładce Weź udział. 


Aby wziąć udział w Konkursie należy:

 1. Pobrać i wypełnić odpowiedni dla danej kategorii konkursowej opis zgłoszenia.
 2. Pobrać i wypełnić odpowiednio dla danej kategorii konkursowej szablon prezentacji:
 3. Dokonać rejestracji w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w zakładce Weź udział. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego obejmuje:
 • dane Zgłaszającego;
 • dane osoby reprezentującej Zgłaszającego;
 • odpowiednio dane zgłaszanego Uczestnika (manager liniowy) lub przedstawiciela zespołu Uczestników;
 • skan oświadczenia osoby reprezentującej Zgłaszającego (przedstawiciela), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu;
 • informacje czy zgłaszający jest dostawcą komercyjnych rozwiązań dla branży cc
 • określenie kategorii konkursowej, do której zgłoszenie jest dokonywane;
 • załączony opis zgłoszenia zgodnie z szablonem dla danej kategorii;
 • załączoną prezentację Projektu cc lub Uczestnika zgodnie z szablonem dla danej kategorii;

Opłata

I termin 25 stycznia – 5 marca 2021:

kategorie – 1000 zł netto, nagrody specjalne – 1250 zł netto

II termin 8 marca – 12 marca 2021:

kategorie – 1500 zł netto, nagrody specjalne – 1750 zł netto

 

Firma zgłaszająca powinna dokonać opłaty za udział w Konkursie na podstawie wystawionej faktury, w terminie nie późniejszym niż 31 marca 2021.


Zaproszenia na Galę

Każda firma zgłaszająca swój Projekt cc lub Uczestnika do konkursu Złota Słuchawka otrzymuje jedno bezpłatne zaproszenia na Galę wręczenia nagród, a każda firma nominowana do nagrody w danej kategorii może zaprosić do udziału w Gali dodatkowo dwie osoby.