Regulamin

Regulamin Złota Słuchawka 2021

Załączniki:

Załącznik 1 do Regulaminu Złota Słuchawka 2021

Załącznik 2 do Regulaminu Złota Słuchawka 2021

Załącznik 3 do Regulaminu Złota Słuchawka 2021

Załącznik 4 do Regulaminu Złota Słuchawka 2021

 

 

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTA SŁUCHAWKA 2021

 

1.          POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Konkurs pod nazwą „Złota Słuchawka 2021” (dalej: Konkurs) prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin).

1.2.      Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11, 02-673 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222550, NIP 5251011995, REGON 011263596, adres korespondencyjny: ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa (dalej: Organizator).

1.3.      Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w okresie od 25 stycznia do 12 marca 2021 r. na zasadach określonych w rozdziale 4. Regulaminu.

1.4.      Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora, środków pozyskanych od Zgłaszających, a także środków pozyskanych od sponsorów lub partnerów Organizatora.

2.          CELE KONKURSU

2.1.      Konkurs przeprowadzany jest w celu promocji najlepszych praktyk zarządzania działalnością contact center, najlepszych projektów i działań realizowanych w strukturach contact center oraz organizacji i osób budujących profesjonalizm branży contact center.

2.2.      Dla potrzeb Regulaminu pod pojęciem „działalność contact center” rozumie się wszelkie działania podejmowane przez organizacje związane z prowadzeniem komunikacji i obsługi klientów oraz przeprowadzaniem kampanii marketingowych towarów i usług za pośrednictwem zdalnych kanałów kontaktu, takich jak telefon, wideopołączenie, chat, e-mail, platformy social media i innych.

2.3.      Dla potrzeb Regulaminu pod pojęciem „jednostka contact center” rozumie się działy wewnętrzne organizacji odpowiedzialne za prowadzenie działalności contact center, a także wyspecjalizowane firmy outsourcing contact center.

2.4.      Zgłaszającym w konkursie może być:

2.4.1.    organizacja prowadząca własną jednostkę contact center,

2.4.2.    firma outsourcing contact center,

2.4.3.    firma będąca dostawcą rozwiązań dla jednostek contact center, w szczególności dostawcą rozwiązań technologicznych, usług z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi lub innych,

2.4.4.    inna organizacja, która podjęła lub podejmuje działania na rzecz działalności contact center swojej lub swoich partnerów biznesowych

– który w okresie od 1 marca 2020 roku do 29 lutego 2021 roku na zlecenie osób trzecich lub na potrzeby własne prowadził działania w ramach jednostek organizacyjnych typu contact center lub na ich rzecz, w szczególności projekty związane z prowadzeniem masowej komunikacji z klientami poprzez zdalne kanały komunikacji (dalej: Zgłaszający).

2.5.      Celem Konkursu jest ocena i wyłonienie najlepszych przedsięwzięć organizowanych lub wdrożonych w branży contact center oraz osób zaangażowanych w ich realizację, zgodnie z kryteriami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu w następujących kategoriach konkursowych:

2.5.1.    Najlepszy zespół konsultantów cc,

2.5.2.    Najlepszy zespół wspierający działalność cc,

2.5.3.    Najlepszy zespół wspierający obszar doskonalenia jakości cc,

2.5.4.    Najlepszy Team Menedżer cc,

2.5.5.    Technologia wspierająca działalność cc,

2.5.6.    Wewnętrzne doskonalenie organizacji cc,

2.5.7.    Doskonała komunikacja z klientami,

2.5.8.    Razem – projekty z wykorzystanie outsourcing cc.

2.6.      W ramach Konkursu mogą zostać przyznane nagrody specjalne dla Uczestników. Zasady przyznawania nagród specjalnych zostaną ustalone przez Organizatora Konkursu i podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Konkursu dostępnej pod adresem: http://www.zlotasluchawka.pl (dalej: Strona Internetowa Konkursu) najpóźniej do dnia 5 marca  2021 roku.    

3.          JURY KONKURSU

3.1.      Organizator powoła Jury składające się z osób reprezentujących środowisko branżowe i ekspertów z dziedzin pokrewnych.

3.2.      Skład Jury zostanie ogłoszony do dnia 31 stycznia 2021 roku na Stronie Internetowej Konkursu.

4.          UCZESTNICY KONKURSU I ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU

4.1.      Zgłaszający powinien wyznaczyć osobę uprawnioną do reprezentowania go w związku z Konkursem, w tym zwłaszcza odpowiedzialną za prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz bieżący kontakt z Organizatorem (dalej: Przedstawiciel Zgłaszającego).

4.2.      Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty i działania (dalej: Projekty cc), a także managerowie cc i zespoły cc, spełniający następujące warunki:

4.2.1.    kategoria „Doskonała komunikacja z klientami” – projekty z zakresu bezpośredniej komunikacji z klientami (marketingowej lub obsługowej; b2c lub b2b), przy realizacji których jako główny kanał komunikacji używany jest telefon lub inny kanał zdalnej komunikacji (np. e-mail, chat, wideorozmowa, itp.);

4.2.2.    kategoria „Wewnętrzne doskonalenie organizacji cc” – projekty wewnętrzne związane z optymalizacją i doskonaleniem sposobu działania contact center, których celem jest poprawa realizowanych procesów w zakresie skuteczności, efektywności i/lub jakości (projekty racjonalizatorskie, w szczególności związane np. ze zmniejszeniem rotacji, poprawą motywacji, lub zwiększeniem satysfakcji i zaangażowania konsultantów, optymalizacją kosztów funkcjonowania, zmianą systemów motywacyjnych, optymalizacją innych wewnętrznych procesów biznesowych, itp.);

4.2.3.    kategoria „Razem – projekty z wykorzystaniem outsourcing cc” – projekty polegające na współpracy między usługowym contact center a klientem zlecającym usługi, które w istotny sposób wpływają na osiągnięcie szczególnie korzystnych efektów tych projektów;

4.2.4.    kategoria „Najlepszy Team Leader Contact Center” – manager liniowy w jednostkach contact center odpowiedzialny za zarządzanie zespołem, grupą konsultantów lub manager odpowiedzialny za zarządzanie zespołem specjalistów realizujących zadania wspierające w jednostkach contact center;

4.2.5.    kategoria „Najlepszy Zespół konsultantów Contact Center” – zespół konsultantów realizujących działania obsługowe klienta jednostek contact center,

4.2.6.    kategoria „Najlepszy Zespół wspierający Contact Center” – zespół konsultantów lub specjalistów realizujących zadania wspierające w jednostkach contact center,

4.2.7.     kategoria “Najlepszy zespół wspierający obszar doskonalenia jakości cc” – zespół specjalistów i/lub konsultantów realizujących działania w ramach procesów monitoringu i doskonalenia jakości w jednostkach contact center

4.2.8.     kategoria „Technologia wspierająca działalność cc” – projekt, w ramach którego w nowatorski sposób wykorzystane zostały tradycyjne technologie contact center lub w efektywny sposób wdrożone zostały technologie innowacyjne – w szczególności technologie oparte na sztucznej inteligencji i/lub technologie automatyzujące procesy; zastosowanie technologii powinno mieć na celu podniesienie jakości i/lub efektywności procesów zdalnej komunikacji z klientami (np. obsługi klienta, sprzedaży, windykacji), rekrutacji, szkoleń i/lub innych procesów biznesowych i zarządczych w jednostkach contact center.

4.3.      Zgłaszający może przesłać do Konkursu kilka zgłoszeń w tej samej kategorii.

4.4.      Projekt cc zgłaszany do Konkursu musi być projektem lub działaniem, który był realizowany pod bezpośrednim zarządem lub przy współzarządzie Zgłaszającego oraz był realizowany w okresie wskazanym w punkcie 2.4. Regulaminu. W przypadkach, gdy Projekt cc był realizowany również poza okresem wskazanym w punkcie . Zgłoszenie musi odnosić się jednoznacznie do informacji, danych i w szczególności wyników, które zostały osiągnięte w tym okresie.

4.5.      Uczestnikiem Konkursu może być manager liniowy lub zespół konsultantów/specjalistów, którzy w okresie, o którym mowa w pkt 4.1. Regulaminu współpracowali ze Zgłaszającym (bez względu na formę prawną tej współpracy) i realizowali zadania na jego rzecz (dalej: Uczestnicy). W przypadku kategorii zespołowych,  o których mowa w pkt 4.2.5, 4.2.6. oraz 4.2.7. Regulaminu, minimum 50% składu zespołu zatrudnionego w okresie obejmującym zgłoszenie musi być członkami zespołu w momencie zgłaszania do Konkursu.

4.6.      Zgłaszający zainteresowani udziałem w Konkursie powinni (za pośrednictwem swoich Przedstawicieli):

4.6.1.    Pobrać ze Strony Internetowej Konkursu (zakładka „WEŹ UDZIAŁ”) i wypełnić odpowiedni dla danej kategorii konkursowej opis zgłoszenia oraz szablon prezentacji.

4.6.2.    Dokonać rejestracji w Konkursie poprzez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (dalej: Formularz) na Stronie Internetowej Konkursu w zakładce „WEŹ UDZIAŁ”. Poprawne zgłoszenie musi obejmować:

4.6.2.1.     dane Zgłaszającego;

4.6.2.2.     dane Przedstawiciela Zgłaszającego;

4.6.2.3.     odpowiednio dane zgłaszanego Uczestnika lub przedstawiciela zespołu Uczestników lub przedstawiciela firmy – w przypadku zgłoszenia do kategorii, o której mowa w pkt 4.2.4. – 4.2.6. Regulaminu;

4.6.2.4.     skan oświadczenia Przedstawiciela Zgłaszającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu;

4.6.2.5.     informacje czy zgłaszający jest dostawcą rozwiązań dla CC, o którym mowa w pkt 2.4.3. Regulaminu

4.6.2.6.     właściwe określenie kategorii konkursowej, do której zgłoszenie jest dokonywane;

4.6.2.7.     załączony opis zgłoszenia zgodnie z szablonem dla danej kategorii;

4.6.2.8.     załączoną prezentację Projektu cc lub Uczestnika zgodnie z szablonem dla danej kategorii (prezentacja powinna zostać nadesłana w czytelnym pliku umożliwiającym ocenę);

4.6.3.    dokonać prawidłowej rejestracji zgłoszeń najpóźniej do dnia 13 marca 2021 roku. Rejestracja zgłoszeń prowadzona jest w dwóch turach:

4.6.3.1.     I tura przyjmowania zgłoszeń trwa w dniach 25 stycznia – 5 marca 2021 r.

4.6.3.2.     II tura przyjmowania zgłoszeń trwa w dniach 8 marca – 12 marca 2021 r.

4.6.4.    dokonać płatności za udział w Konkursie na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury, w terminie nie późniejszym niż 31 marca 2021 roku, zgodnie z poniższymi danymi:

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

ul. Konstruktorska 11, 02-673  Warszawa

Millennium Bank nr konta 89 1160 2202 0000 0000 8618 2926

Tytuł przelewu: Złota Słuchawka 2021 – numer faktury

4.7.      Z zastrzeżeniem pkt 4.8. Regulaminu, wysokość opłaty, o której mowa w pkt 4.6.4. Regulaminu została ustalona zgodnie z następującymi zasadami:

4.7.1.    za zgłoszenie dokonane w I turze przyjmowania zgłoszeń należy uiścić opłatę w wysokości 1.000,00 zł (słonie: tysiąc złotych) + 23% VAT za każde zgłoszenie przesłane do Konkursu (bez względu na rodzaj kategorii) oraz 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) + 23% VAT za każde zgłoszenie do Konkursu Specjalnego;

4.7.2.    za zgłoszenie dokonane w II turze przyjmowania zgłoszeń należy uiścić opłatę w wysokości 1.250,00 zł (tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) +23% VAT za każde zgłoszenie przesłane do Konkursu (bez względu na rodzaj kategorii) oraz 1.750,00 (słownie: tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych) + 23% VAT za każde zgłoszenie do Konkursu Specjalnego.

4.8.      W przypadku, gdy Zgłaszający spełnia kryteria wskazane w punkcie 2.4.3. Regulaminu opłatę marketingową w wysokości 1.000 zł + 23% VAT uiszcza za każde zgłoszenie do Konkursu.

4.9.      Dokonanie łącznie wszystkich czynności, o których mowa w pkt 4.6. Regulaminu zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”. Niespełnienie któregokolwiek z warunków opisanych w pkt 4.6. – 4.8. Regulaminu, oznacza, że Zgłoszenie zostanie odrzucone w ramach oceny formalnej i nie zostaje przyjęte do etapu oceny merytorycznej, co oznacza, że nie będzie uwzględniane przez Jury przy wyborze zwycięzców.

4.10.   Opłata za zgłoszenie nie podlega zwrotowi.

4.11.   Przystępując do udziału w Konkursie Zgłaszający oraz Uczestnicy oświadczają, że:

4.11.1. zapoznali się z treścią regulaminu Konkursu oraz akceptują jego treść;

4.11.2. wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego w związku z uczestnictwem w Konkursie, w tym zwłaszcza w postaci zdjęć z gali rozdania nagród w Konkursie, poprzez udostępnienie na stronie internetowej Konkursu oraz w innych mediach społecznościowych.

5.          PRZEBIEG KONKURSU

5.1.      Ocena zgłoszeń zostanie dokonana w trzech etapach:

5.1.1.    I etap – ocena formalna poprawności zgłoszeń:

5.1.1.1.     za ocenę formalną zgłoszeń odpowiada Organizator;

5.1.1.2.     weryfikacja formalna zgłoszeń odbędzie się w oparciu o zapisy punktu 4 Regulaminu;

5.1.1.3.     zgłoszenia, które będą spełniały wszystkie wymogi Regulaminu zostaną zakwalifikowane do etapu II;

5.1.2.    II etap – indywidualna ocena merytoryczna:

5.1.2.1.     za indywidualną ocenę merytoryczną odpowiadają członkowie Jury, którzy dokonają tej oceny samodzielnie w trybie zdalnym;

5.1.2.2.     ocena merytoryczna zostanie dokonana w oparciu o kryteria oraz sposób wartościowania określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu;

5.1.2.3.     członkowie Jury ocenią zgłoszenia do konkursu na specjalnie przygotowanych formularzach oceny;

5.1.2.4.     oceny indywidualne członków Jury zostaną zebrane przez Organizatora, który na ich podstawie przygotuje ranking zgłoszonych projektów w każdej kategorii;

5.1.2.5.     do etapu III zakwalifikowane zostaną po maksymalnie 3 zgłoszenia z każdej kategorii konkursowej, które uzyskają najwyższe pozycje w rankingu w danej kategorii;

5.1.3.    III etap – ostateczna ocena merytoryczna  i wybór zwycięzców: ostatecznej oceny merytorycznej dokona Jury Konkursu w trakcie obrad, na których Przedstawiciele Zgłaszających dokonają prezentacji Projektów cc i Uczestników wybranych w II etapie Konkursu.

5.2.      Prace związane z oceną zgłoszeń zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

5.2.1.    I etap – w terminie od 12 marca 2021 roku do 14 marca 2021 roku;

5.2.2.    II etap – w terminie od 15 marca 2021 roku do 2 kwietnia 2021 roku;

5.2.3.    III etap – w trakcie obrad Jury, które zostaną zorganizowane w dniach między 4 maj 2021 roku a 21 maja 2021 roku.

Dokładna data obrad Jury zostanie podana za pośrednictwem Strony Internetowej Konkursu dostępnej pod adresem http://www.zlotasluchawka.pl najpóźniej do dnia 20 marca 2021 roku.

5.3.      Zgłaszający (Uczestnicy), których zgłoszenia zostaną ocenione przez Jury w II etapie najwyżej spośród wszystkich otrzymanych w trakcie Konkursu (maksymalnie po 3 Uczestników w każdej kategorii) zostaną zakwalifikowani do III etapu Konkursu.

5.4.      Ogłoszenie listy nominowanych, tj. zakwalifikowanych do III etapu Konkursu nastąpi w dniu 9 kwietnia 2021 roku na Stronie Internetowej Konkursu. Ponadto, Organizator poinformuje o tym fakcie każdego Uczestnika poprzez kontakt z Przedstawicielem Zgłaszającego wskazaną w Formularzu, zgodnie z pkt 4.6.2.2. Regulaminu.

5.5.      Zgłaszający (Uczestnicy), których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do III etapu Konkursu otrzymają tytuł „Nominowany w konkursie Złota Słuchawka 2021” z oznaczeniem kategorii.

5.6.      Po zakończeniu III etapu Konkursu Jury w czasie wspólnych obrad wybierze po jednym zwycięzcy z każdej kategorii. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Zwycięzca w Konkursie Złota Słuchawka 2021” wraz ze statuetką będącą potwierdzeniem zwycięstwa w danej kategorii.

5.7.      Jury zastrzega sobie prawo do niewybrania zwycięzcy Konkursu w poszczególnych lub wszystkich kategoriach, szczególnie w sytuacji, gdy spośród nadesłanych Zgłoszeń nie będzie możliwe wytypowanie najlepszego Zgłoszenia, np. z uwagi na zbyt niski poziom merytoryczny Zgłoszeń Decyzja Jury jest ostateczna. Jury uzasadni swój wybór w formie pisemnej.

5.8.      Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnienia w Konkursie w poszczególnych lub wszystkich kategoriach, jak również nagród specjalnych, o których mowa w pkt 2.3. Regulaminu.

5.9.      Członkowie Jury oraz wszystkie inne osoby, które będą miały dostęp do materiałów przekazanych w ramach Zgłoszeń do Konkursu zobowiązani są do zachowania poufności przekazywanych w Konkursie informacji, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu.

5.10.   Żadne zgłoszenie nie będzie oceniane w etapie II i III przez członka Jury reprezentującego Zgłaszającego lub inną firmę zaangażowaną w Projekt CC objęty zgłoszeniem lub związaną z Uczestnikiem .

6.          NAGRODY ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

6.1.      Ogłoszenie zwycięzców Konkursu i rozdanie nagród nastąpi w Warszawie podczas gali zorganizowanej przez Organizatora. Data i miejsce organizowania gali zostaną podane przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej Konkursu nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

6.2.      Pod pojęciem „zwycięzca” Konkursu rozumie się następujące osoby:

6.2.1.    w przypadku kategorii, o których mowa w pkt 4.2.1. – 4.2.4. i 4.2.8. Regulaminu zwycięzcą zostanie Zgłaszający, którego projekt w danej kategorii został wybrany jako najlepszy, natomiast nagroda zostanie przekazana na ręce osoby, która bezpośrednio nadzorowała i koordynowała realizację zwycięskiego projektu;

6.2.2.    w przypadku kategorii, o której mowa w pkt 4.2.4. Regulaminu zwycięzcą zostanie Uczestnik, który zgromadzi największą ilość punktów i zajmie najwyższe miejsce w rankingu w tej kategorii; nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi osobiście;

6.2.3.    w przypadku kategorii, o których mowa w pkt 4.2.5. – 4.2.7. Regulaminu zwycięzcą zostanie Uczestnik (zespół konsultantów lub specjalistów), który zgromadzi największą ilość punktów i zajmie najwyższe miejsce w rankingu w tej kategorii; nagroda zostanie przekazana na ręce przedstawiciela zespołu Uczestników.

6.3.      Zwycięzcy Konkursu w każdej kategorii otrzymają tytuł „Zwycięzca konkursu Złota Słuchawka 2021” z oznaczeniem kategorii wraz ze statuetką będącą potwierdzeniem zwycięstwa w danej kategorii.

6.4.      Organizator może również przyznać Zwycięzcom Konkursu nagrody pieniężne lub rzeczowe. W przypadku, gdy Zwycięzca, będący osobą fizyczną (w tym również osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) otrzyma w Konkursie nagrodę pieniężną lub rzeczową to wraz z tą nagrodą zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według wzoru [Wartość Nagrody * 10/9 – Wartość Nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, gdyby Organizator podjął decyzję o przyznaniu nagrody pieniężnej lub rzeczowej Zwycięzcom (Zgłaszającym), którzy biorą udział w Konkursie jako podatnicy CIT (np. spółki z o. o., S.A.), wówczas Zwycięzcy zobowiązani są do samodzielnego rozliczenia otrzymanych w Konkursie nagród jako przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Zasady opisane w niniejszym punkcie mają odpowiednie zastosowanie do nagród specjalnych wydawanych w Konkursie.

6.5.      Z chwilą wydania Zwycięzcy nagrody, Organizator udziela Zwycięzcy nieodpłatnej licencji na posługiwanie się logotypem „Złota Słuchawka” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na następujących polach eksploatacji:

6.5.1.    utrwalania na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, w szczególności na nośnikach video taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

6.5.2.    zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

6.5.3.    obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których ww. logotypu utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;

6.5.4.    rozpowszechnianie – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie ww. znaku towarowego taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych;

6.5.5.    wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

6.5.6.    wykorzystanie w utworach multimedialnych;

6.5.7.    wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

6.5.8.    wykorzystanie znaku towarowego do celów promocyjnych i reklamy;

6.5.9.    wykorzystanie dla własnych celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

6.6.      Wyróżnieni w Konkursie w każdej kategorii otrzymają tytuł „Wyróżniony w konkursie Złota Słuchawka 2021” z oznaczeniem kategorii.

6.7.      Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Konkursu w środkach masowego przekazu, a w szczególności w prasie, radiu, telewizji oraz w sieci Internet, w przypadku Zwycięzców i Wyróżnionych:

6.7.1.    w kategoriach, o których mowa w pkt 6.2.1.-6.2.3. Regulaminu w zakresie nazwy Zwycięzcy (Zgłaszającego), imienia i nazwiska osoby bezpośrednio koordynującej zwycięski Projekt cc oraz kategorii, w jakiej przyznano nagrodę lub wyróżnienie;

6.7.2.    W kategorii, o której mowa w pkt 6.2.2. Regulaminu w zakresie nazwy Zgłaszającego oraz imienia i nazwiska Zwycięzcy lub Wyróżnionego;

6.7.3.    w kategoriach, o których mowa w pkt 6.2.3. Regulaminu) w zakresie nazwy Zgłaszającego, nazwy zespołu oraz imion i nazwisk członków zwycięskiego lub wyróżnionego zespołu.

6.8.      Każdy Zgłaszający może być reprezentowany podczas Gali przez jednego Przedstawiciela, natomiast każdy ze Zgłaszających (Uczestników) nominowanych do III etapu Konkursu może zaprosić do udziału w Gali dodatkowo jedną osobę.

7.          ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1.      Zgłaszający ponosi wszelką odpowiedzialność za materiały przesłane w ramach zgłoszeń do Konkursu.

7.2.      Wszelka odpowiedzialność za prawdziwość oraz rzetelność informacji lub danych zawartych w zgłoszeniu, a także za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich w związku z nadesłaniem zgłoszenia, spoczywa na Zgłaszającym.

7.3.      Zgłaszający oświadcza, że dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami autorów (współautorów) projektów zgłaszanych do Konkursu, niezbędnymi do zgłoszenia i wykorzystania projektów na potrzeby postępowania konkursowego w następującym zakresie: (i) wprowadzanie elektronicznej wersji prac konkursowych do pamięci trwałej komputera, (ii) rozpowszechnianie prac konkursowych w drodze elektronicznej pomiędzy Jurorami Konkursu oraz przedstawicielem Rady Programowej Konkursu, (iii) umieszczenie na pracach konkursowych logotypu Konkursu, (iv) udostępnienie publiczne podczas wydarzeń organizowanych w ramach Konkursu. Zgłaszający oświadcza także, że w przypadku projektów, które przedstawiają wizerunek osób trzecich, dysponuje wymaganymi prawem zgodami na wykorzystanie tego wizerunku.

7.4.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych, w tym danych osobowych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w związku z otrzymaniem zgłoszeń nadesłanych na Konkurs oraz ich wykorzystaniem na potrzeby Konkursu, co w szczególności obejmuje ich ocenę oraz publiczną prezentację podczas Gali konkursowej.

7.5.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypłatę honorariów ani innych opłat lub wynagrodzeń w związku z wykorzystaniem prac zawartych w zgłoszeniach w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

7.6.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez telekomunikację, pocztę i inne instytucje dostarczające przesyłki.

8.          OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1.      Dane osobowe zebrane w związku z przeprowadzaniem Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8.2.      Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa; telefon 22 555 33 10, e-mail: stowarzyszenie@smb.pl, adres korespondencyjny: ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 9-17.

8.3.      Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień Regulaminu.

8.4.      Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu – Zasadach przetwarzania danych osobowych.

9.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.      Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej Konkursu.

9.2.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej Konkursu lub wiadomość wysłaną na adres e-mail podany w Formularzu.

9.3.      Wszystkie koszty związane z uczestniczeniem w Konkursie, w tym zwłaszcza opłaty za Zgłoszenie w Konkursie, koszty dojazdu do miejsca przebiegu III etapu konkursu oraz Gali konkursowej pokrywa Zgłaszający.

9.4.      Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

9.5.      Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

9.6.      Zgłaszający (Uczestnik) może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres korespondencyjny Organizatora.

9.7.      Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.

9.8.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

9.9.      Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

9.10.   Nagrody nieodebrane w terminie z winy Zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.

9.11.   Zgłaszający (Uczestnik) przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Zgłaszający (Uczestnik) zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

9.12.   Organizator nie zwraca zgłoszeń przekazanych mu w ramach Konkursu.

9.13.   Organizator może zgłosić projekt zgłoszony do Konkursu, który zostanie wybrany przez Jury jako zwycięski lub wyróżniony w dowolnej kategorii do innych konkursów branżowych za zgodą Zgłaszającego (Uczestnika). Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnego wyboru projektu, który zostanie zgłoszony do danego konkursu branżowego, spośród zwycięskich i wyróżnionych projektów w Konkursie, w oparciu o analizę kryteriów oceny projektów w danym konkursie branżowym.

10.       Załączniki:

10.1.   Załącznik nr 1 Kryteria oceny zgłoszeń konkursowych

10.2.   Załącznik nr 2 Oświadczenie przedstawiciela Zgłaszającego

10.3.   Załącznik nr 3 Oświadczenie o poufności otrzymywanych informacji w ramach konkursu

10.4.   Załącznik nr 4 Zasady przetwarzania danych osobowych przy przeprowadzaniu Konkursu Złota Słuchawka 2021