Regulamin

Do pobrania:

Regulamin konkursu Złota Słuchawka
Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu – Kryteria i zasady wyboru Zwycięzów
Załącznik 2 do Regulaminu Konkursu – Oświadczenie o poufności otrzymywanych informacji w ramach Konkursu 
Załącznik 3 do Regulaminu Konkursu – Oświadczenie Przedstawiciela Zgłaszającego
 

Regulamin konkursu Złota Słuchawka 2017

§1 KONKURS I ORGANIZATOR KONKURSU
 1. Konkurs pod nazwą Złota Słuchawka, zwany dalej Konkursem, jest prowadzony na zasadach niniejszego regulaminu (Regulamin).
 2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerska 8/10, kod pocztowy 00-732, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000222550, NIP 5251011995, zwane dalej Organizatorem lub SMB.
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612- t.j.).
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora, środków pozyskanych od Zgłaszających, a także środków pozyskanych od sponsorów lub partnerów.
§2 CELE I PRZEDMIOT KONKURSU
 1. Konkurs przeprowadzany jest w celu promocji najlepszych praktyk zarządzania działalnością call/contact center, najlepszych projektów realizowanych w tego typu strukturach oraz firm i osób budujących profesjonalizm branży call/contact center.
 2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów oraz osób zaangażowanych w zarządzanie projektami w branży call/contact center w następujących kategoriach:

  1. Komunikacja z klientem – projekty cc
  2. Doskonalenie organizacji – wewnętrzne projekty cc
  3. Razem – projekty z wykorzystaniem outsourcingu cc
 3. W ramach Konkursu mogą zostać przyznane nagrody specjalne. Zasady przyznawania nagród specjalnych zostaną zatwierdzone przez Radę Programową Konkursu i podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Konkursu: http://www.zlotasluchawka.pl.
§3 RADA PROGRAMOWA I JURY KONKURSU
 1. Organizator powołuje Radę Programową Konkursu.
 2. Rolą Rady Programowej jest opracowywanie zasad Konkursu, w tym niniejszego Regulaminu, w szczególności opracowywanie kryteriów oceny zgłoszonych projektów do Konkursu. Rolą Rady Programowej jest także weryfikacja przestrzegania zasad Konkursu oraz podejmowanie na bieżąco decyzji w sytuacjach niestandardowych nieprzewidzianych Regulaminem.
 3. Rada Programowa Konkursu powołuje Jury składające się z osób reprezentujących środowisko branżowe.
 4. Pełny skład Jury zostanie ogłoszony do dnia 31 stycznia 2017 roku.
§4 UCZESTNICY KONKURSU I ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
 1. Zgłoszeń do Konkursu może dokonać firma będąca usługowym call/contact centers, firma posiadającą wewnętrzne call/contact center oraz inny podmiot gospodarczy, który w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 10 marca 2017 roku na zlecenie osób trzecich lub na potrzeby własne prowadził działania w ramach jednostek organizacyjnych typu call/contact center (Zgłaszający).
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty spełniające następujące kryteria:

  1. Komunikacja z klientem – projekty cc – projekty z zakresu bezpośredniej komunikacji marketingowej z klientami końcowymi, przy realizacji których jako główny kanał komunikacji używany jest telefon, a opcjonalnie także inne zdalne kanały komunikacji bezpośredniej (e-mail, chat, bezpośrednia komunikacja z użytkownikami w ramach social media, wideo). Projekty mogą mieć charakter telemarketingowych kampanii wychodzących, kampanii obsługiwanych w ruchu przychodzącym, a także projektów łączących oba kierunki kontaktu.
  2. Doskonalenie organizacji – wewnętrzne projekty cc – projekty wewnętrzne związane z optymalizacją i doskonaleniem sposobu działania call/contact center, których celem jest poprawa realizowanych procesów w zakresie skuteczności, efektywności i/lub jakości (projekty racjonalizatorskie, w szczególności związane np. ze zmniejszeniem rotacji, poprawą motywacji, lub zwiększeniem satysfakcji i zaangażowania konsultantów, optymalizacją kosztów funkcjonowania, zmianą systemów motywacyjnych, itp.).
  3. Razem – Projekty w wykorzystaniem outsourcing cc – projekty polegające na współpracy między usługowym call/contact center a klientam zlecającym usługi, które w istotny sposób wpływają na osiągnięcie szczególnie korzystnych efektów tych projektów.
 3. Zgłaszający zainteresowani udziałem w Konkursie powinni:

  1. Pobrać i wypełnić odpowiedni dla danej kategorii konkursowej szablon prezentacji ze strony internetowej Konkursu https://zlotasluchawka.pl (zakładka „WEŹ UDZIAŁ”).
  2. Dokonać rejestracji w Konkursie poprzez formularz zgłoszeniowy („Formularz”) na stronie internetowej Konkursu https://zlotasluchawka.pl, w zakładce „WEŹ UDZIAŁ”. Poprawne zgłoszenie musi obejmować:

   1. Dane Zgłaszającego (nazwa podmiotu, adres, NIP);
   2. Dane osoby reprezentującej Zgłaszającego (imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon);
   3. Oświadczenie przedstawiciela Zgłaszającego stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu;
   4. Określenie kategorii konkursowej, do której zgłoszenie jest dokonywane;
   5. Informacje o projekcie (nazwa projektu, krótki opis projektu, w tym wskazanie firm zaangażowanych w projekt, np. klienta);
   6. Załączoną prezentację projektu zgodnie z szablonem dla danej kategorii.
  3. Dokonać prawidłowej rejestracji zgłoszeń najpóźniej do dnia 30 marca 2017 roku.
  4. Dokonać opłaty za udział w Konkursie na podstawie wystawionej przez Organizatory faktury, w terminie nie późniejszym niż 4 kwietnia 2017 roku, zgodnie z poniższymi danymi:

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Millennium Bank nr konta 89 1160 2202 0000 0000 8618 2926

Tytuł przelewu: Złota Słuchawka 2017 – numer faktury

 1. Zgłaszający może zgłosić do Konkursu kilka projektów w tej samej kategorii.
 2. Ustala się następujące stawki opłaty za udział w Konkursie:

  1. 299,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) + 23% VAT za każdy zgłoszony do Konkursu projekt.
 3. Niewypełnienie przez Zgłaszającego któregokolwiek z warunków opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności brak opłaty za zgłoszenie, błędne wypełnienie formularza, nadesłanie zgłoszenia po upływie terminu spowoduje dyskwalifikację zgłoszenia.
§5 PRZEBIEG KONKURSU
 1. Ocena zgłoszeń zostanie dokonana w trzech etapach:

  1. I etap – ocena formalna poprawności zgłoszeń.

   1. Za ocenę formalną zgłoszeń odpowiada Organizator.
   2. Weryfikacja formalna zgłoszeń odbędzie się w oparciu o zapisy §4 Regulaminu.
   3. Zgłoszenia, które będą spełniały wszystkie wymogi Regulaminu zostaną zakwalifikowane do etapu II.
  2. II etap – indywidualna ocena merytoryczna.

   1. Za indywidualną ocenę merytoryczną odpowiadają członkowie Jury, którzy dokonają tej oceny samodzielnie w trybie zdalnym. W pracach Jury mogą brać udział przedstawiciele Rady Programowej Konkursu.
   2. Ocena merytoryczna zostanie dokonana w oparciu o kryteria oraz sposób wartościowania określone w załączniku nr 1 do Regulaminu.
   3. Członkowie Jury ocenią zgłoszenia do konkursu na specjalnie przygotowanych formularzach oceny.
   4. Oceny indywidualne członków Jury zostaną zebrane przez Organizatora, który na ich podstawie przygotuje ranking zgłoszonych projektów w każdej kategorii.
   5. Do etapu III zakwalifikowane zostaną po maksymalnie 3 zgłoszenia z każdej kategorii konkursowej, które uzyskają najwyższe pozycje w rankingu w danej kategorii.
   6. Członkowie Jury będą mogli przekazać Organizatorowi dodatkowe pytania do każdego zgłoszonego do Konkursu projektu. Organizator przekaże pytania Zgłaszającym, których projekty zostaną zakwalifikowane do etapu III.
  3. III etap – ocena merytoryczna i wybór zwycięzców

   1. Ostatecznej oceny merytorycznej dokona Jury Konkursu w trakcie wspólnych obrad, na których przedstawiciele Zgłaszającego dokonają prezentacji projektów, wybranych w II etapie konkursu. W pracach Jury mogą brać udział przedstawiciele Rady Programowej Konkursu.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do niewybrania zwycięzcy Konkursu w poszczególnych lub wszystkich kategoriach.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnienia w Konkursie w poszczególnych lub wszystkich kategoriach.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna. Jury uzasadni swój wybór w formie pisemnej.
 5. Prace związane z oceną zgłoszeń zostaną przeprowadzone:

  1. I etap – w terminie od rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu do dnia 30 marca 2017 roku;
  2. II etap – w terminie od zakończenia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu do dnia 13 kwietnia 2017 roku;
  3. III etap – w trakcie obrad Jury w siedzibie Organizatora, w dniu 11 maja 2017 roku;
 6. Wyniki II etapu Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 13 kwietnia 2017 roku na stronie internetowej https://zlotasluchawka.pl.
 7. Żaden zgłoszony projekt nie będzie oceniany w etapie II i III przez członka Jury lub przedstawiciela Rady Programowej reprezentującego Zgłaszającego lub inną firmę zaangażowaną w projekt.
§6 ZWYCIĘZCY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
 1. Zgłaszający, których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do III etapu Konkursu otrzymają tytuł „Nominowany w konkursie Złota Słuchawka 2017” z oznaczeniem kategorii.
 2. Zwycięzcy Konkursu w każdej kategorii otrzymają tytuł "Laureat konkursu Złota Słuchawka 2017” z oznaczeniem kategorii wraz ze statuetką będącą potwierdzeniem zwycięstwa w danej kategorii.
 3. Wyróżnieni w Konkursie w każdej kategorii otrzymają tytuł "Wyróżniony w konkursie Złota Słuchawka 2017” z oznaczeniem kategorii.
 4. Ogłoszenie listy nominowanych, tj. zakwalifikowanych do III etapu Konkursu nastąpi w dniu 13 kwietnia 2017 roku na stronie https://zlotasluchawka.pl. Organizator poinformuje o tym fakcie każdą osobę reprezentującą Zgłaszającego wskazaną na Formularzu przy rejestracji zgłoszenia.
 5. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu i rozdanie nagród, w tym statuetek, nastąpi w Warszawie podczas Gali zorganizowanej przez Organizatora. Szczegółowe informacje na temat Gali zostaną podane na stronie internetowej Konkursu http://www.zlotasluchawka.pl.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Konkursu w środkach masowego przekazu, a w szczególności w prasie, radiu lub telewizji oraz w sieci Internet, w zakresie nazwy Zgłaszającego, imienia i nazwiska osoby lub osób prowadzących projekt oraz kategorii, w jakiej przyznano nagrodę lub wyróżnienie.
 7. Każdy Zgłaszający ma prawo do udziału 2 (dwóch) przedstawicieli Zgłaszającego w Gali konkursowej.
§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Zgłaszający ponosi wszelką odpowiedzialność za materiały przesłane w ramach zgłoszeń do Konkursu. Wszelka odpowiedzialność za prawdziwość oraz rzetelność informacji lub danych zawartych w zgłoszeniu, a także za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich w związku z nadesłaniem zgłoszenia, spoczywa na Zgłaszającym.
 2. Zgłaszający oświadcza, że dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami autorów (współautorów) projektów zgłaszanych do Konkursu, niezbędnymi do zgłoszenia i wykorzystania projektów na potrzeby postępowania konkursowego w następującym zakresie: (i) wprowadzanie elektronicznej wersji prac konkursowych do pamięci trwałej komputera, (ii) rozpowszechnianie prac konkursowych w drodze elektronicznej pomiędzy Jurorami Konkursu oraz przedstawicielem Rady Programowej Konkursu, (iii) umieszczenie na pracach konkursowych logotypu Konkursu, (iv) udostępnienie publiczne podczas wydarzeń organizowanych w ramach Konkursu. Zgłaszający oświadcza także, że w przypadku projektów, które przedstawiają wizerunek osób trzecich, dysponuje wymaganymi prawem zgodami na wykorzystanie tego wizerunku.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych, w tym danych osobowych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w związku z otrzymaniem zgłoszeń nadesłanych na Konkurs oraz ich wykorzystaniem na potrzeby Konkursu, co w szczególności obejmuje ich ocenę oraz publiczną prezentację podczas Gali konkursowej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypłatę honorariów ani innych opłat lub wynagrodzeń w związku z wykorzystaniem prac zawartych w zgłoszeniach w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 5. Wszystkie koszty związane z udziałem w Konkursie pokrywa Zgłaszający.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez telekomunikację, pocztę i inne instytucje dostarczające przesyłki.
§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Organizator jest administratorem danych osobowych osoby reprezentującej Zgłaszającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135- t.j.). Dane osoby reprezentującej Zgłaszającego są przetwarzane w zakresie niezbędnym do kontaktu ze Zgłaszającym, organizacji Konkursu oraz publikowania wyników Konkursu. Każdy podmiot danych ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osób reprezentujących Zgłaszającego będą przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do kontaktu ze Zgłaszającym.
 3. Zgłaszający zobowiązuje się do zebrania zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (w tym publikację wizerunku) od osób prowadzących projekt lub innych wskazanych przez Zgłaszającego do jego reprezentowania.
 4. Członkowie Jury, a także inne osoby zaangażowane w organizację Konkursu zobowiązani są do zachowania poufności przekazywanych w Konkursie informacji (załącznik nr 2 do Regulaminu).
§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator nie zwraca zgłoszeń przekazanych mu w ramach Konkursu.
 2. Organizator oświadcza, że przekazane w ramach zgłoszeń prezentacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów konkursowych. Prezentacje zostaną zniszczone przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Wszelka korespondencja związana z Konkursem powinna być kierowana na adres siedziby Organizatora konkursu lub drogą mailową na adres zlotasluchawka@smb.pl.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Konkursu: https://zlotasluchawka.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie zmiany adresu strony internetowej konkursu oraz wydłużenia terminu na nadesłanie prac. Zmiany Regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej Konkursu https://zlotasluchawka.pl.
 6. Organizator może zgłosić projekt zgłoszony do Konkursu, który zostanie wybrany przez Jury jako zwycięski lub wyróżniony w dowolnej kategorii do innych konkursów branżowych, w szczególności do konkursu ECCCO Award, za zgodą Zgłaszającego. Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnego wyboru projektu, który zostanie zgłoszony do danego konkursu branżowego, spośród zwycięskich i wyróżnionych projektów w Konkursie, w oparciu o analizę kryteriów oceny projektów w danym konkursie branżowym.